^{dî`ÛmUr 2017

2017 ~mB~b H$s ^{dî`ÛmUr H$s ewéAmV H$m EH$ df© hmoJm

 • `h na_oída Ho$ ImoOZo Am¡a Z ImoOZodmbm| Ho$ ~rM H$m EH$ ñnï> {d^º$ df© hmoJm&
 • `o {d^mOZ Xoem| Ho$ emgZ _|; _r{S>`m, ì`mnma,gm§ñH¥${VH$ _m_bm|; e¡{jH$Vm H$s g§ñWmAm|; gm_m{OH$ g_mamoh Am¡a Iob Ho$ joÌ _| ^r AZw^d {H$`m OmEJm&
 • Omo H$moB© à^w na ^amogm Zht aIVo, do à^w na ^amogm aIZodmbm| Ho$ gmW EH$ _Z hmo OmE§Jo&
 • 2017 _|, Omo à^w na ^amogm aIVo h¢ do Bg g§gma _| à^w `rew _grh Ho$ {gdm` {H$gr na ^r ^amogm Zht aI|Jo&
 • do AnZo OrdZ Ho$ {bE Ho$db na_oída H$s `moOZmAm| Ho$ AZw`m`r hm|Jo&
 • do na_oída Ho$ XÿVm| Ho$ Ûmam XoIaoI {H$E OmE§Jo&
 • na_oída H$hVm h¡ {H$ CgH$s ew{ÕH$aU H$s CnpñW{V CgHo$ godH$m| na CÊS>obr OmEJr Am¡a do AnZo gmao eÌwAm| go ñdV§Ì {H$E OmE§Jo Am¡a do na_oída Ho$ amÁ` H$m emgZ H$a|Jo&
 • Omo g§ñWm à^w H$s godH$mB© H$mo gƒmB© go CR>mH$a MboJr do Bg n¥Ïdr na na_oída H$s Ym{_©H$Vm Ho$ {bE ~b nmE§Jo Am¡a EH$ Jdmh hm|Jo& {\$a ^r na_oída CÝh| gXm Z_« hr ~ZmH$a aIoJm&

^maV Ho$ {bE na_oída H$s `moOZm:

 • Xoe Ho$ emgZ _| ^maV EH$ nyU© n[adV©Z H$s Ad{Y go JwOaoJm&
 • Bg Xoe H$m emgZ ì`mnma g§ñH¥${VH$ H$m`m] Ho$ _yb AmYma na hmoJm Am¡a ZE ì`dgm`m| H$s Amoa CÞV hmoZo Ho$ {bE Ho$pÝÐV hmoJm&
 • _Ü` gaH$ma H$m emgZ ~bd§V hmo OmEJm Am¡a EH$ ~ohVarZ emgZ na Ho$pÝÐV hmoJm&
 • gaH$ma Obdm`w n[adV©Z Am¡a àmH¥${VH$ g§gmYZm| Ho$ {dH$mg Ho$ _wÔo H$m g_mYmZ H$aoJm&
 • 2017 _| {~Obr CËnmXZ H$mo ~T>mZo Ho$ {bE EH$ àmoËgmhZ hmoJm Am¡a D$Om© Ho$ A{YH$ òmoVm| H$mo {dH${gV {H$`m OmEJm&
 • Xoe Ho$ Mmam| Va\$ em§{V hmoJr Am¡a {dlm_ ^r hmoJm&
 • O¡go {H$ Am{W©H$ àJ{V na Ü`mZ Ho$pÝÐV hmoJm Bg{bE Xoe H$s gr_mAm| _| em§{V hmoJr Am¡a Bg{bE Xoe g^r ñVam| na VmH$V hm{gb H$aoJm&
 • à^w Zo Amkm Xr {H$ CÎma ^maV Ho$ {bE àmW©Zm H$amo&
 • CÎma ^maV _| amÁ` gaH$mam| _| ~bd§V gaH$ma| ñWm{nV H$s OmE§Jr&
 • gwg_mMma H$m àMma ha OJh {H$`m OmEJm, Omo à{V{ð>V bmoJ à^w Ho$ Zm_ H$s ^{dî`ÛmUr H$ao§Jo, Vmo dh CÝh| D§$Mm CR>mEJm& à^w CZHo$ ~rM AnZr _{h_m H$aoJm&
 • Am§Y« àXoe AH$mb g_` Ho$ Ûmam JwOaoJm&

X{jU nydu E{e`m Ho$ {bE na_oída H$s `moOZm:

 • X{jU nydu E{e`m gd©e{º$_mZ na_oída Ho$ hmW Ho$ gm_W© H$m AZw^d H$aoJr Am¡a X{jU nydu E{e`m _| ha Xoe Ho$ bmoJm| Ho$ ~rM _| Bg gm_W© H$m AZw^d {H$`m OmEJm&
 • à^w H$hVm h¡ {H$ X{jU nydu E{e`m Ho$ ha Xoe H$mo dh IwX emgZ H$aoJm&
 • do na_oída H$s Á`mo{V H$m AZw^d H$a|Jo&
 • na_oída H$s AmË_m CZHo$ öX`m| _| CVaoJr Am¡a CZHo$ hmoR>m| na CgH$s _{h_m hmoJr&
 • BZ Xoem| H$m emgZ ~hþV hr ~bd§V hmoJm&
 • BZH$s ^y{_ na AmZodmbo AmH«$_Um| Ho$ {bE do `wÕ H$a|Jo&
 • gd©e{º$_mZ na_oída H$s Z_« gm_W© Ho$ Ûmam BZ Xoem| _o§ EH$ _hmZ ew{ÕH$aU hmoJm&
 • BZ Xoem| Ho$ Zm_ _hmZ hm|Jo Am¡a CZHo$ ~rM à^w H$m Zm_ _hmZ hmoJm&

CÎma Ed§ X{jU H$mo[a`m Ho$ {bE na_oída H$s `moOZm:

 • `o Xoe na_oída Ho$ d¡^d ~T>mZo Ho$ {bE EH$ _Z hm|Jo&

OmnmZ Ho$ {bE na_oída H$s `moOZm:

 • à^w AnZr M§JmB© H$s CnpñW{V H$mo OmnmZ Am¡a CgHo$ nS>mogr Xoem| _| àJQ> H$aoJm&
 • do BH$Æ>o {_bH$a na_oída H$s Amerfm| H$mo ImoO|Jo&
 • à^w CÝh| AnZr Ym{_©H$Vm Am¡a g\$bVm go _wHw$Q> ~m§YoJm {Oggo {H$ do {dœ Ho$ _m_bm| Ho$ joÌ _| AmZÝX CR>mEJm Am¡a g§gma _| em§{V Am¡a g_¥{Õ nmEJm&

nm{H$ñVmZ Ho$ {bE na_oída H$s `moOZm:

 • nm{H$ñVmZ bmoJm| Ho$ ~rM na_oída Ho$ ào_ H$s EH$ _hmZ OmJ¥{V XoIoJm&
 • CgH$s gr_mAm| _| na_oída H$s em§{V Ambm¡{H$H$ hmoJr&
 • bmoJm| Ho$ ~rM _| Mwnr ahoJr&
 • Eogm hmoZo go nm{H$ñVmZ H$s ^y{_ _| àmH¥${VH$ òmoV nmE OmE§Jo&

AOa~mBOZ Ho$ {bE na_oída H$s `moOZm:

 • AOa~mBOZ na_oída H$s _{h_m Am¡a AZwJ«h H$mo XoIoJm Am¡a Cg Xoe _| na_oída H$s OmJ¥{V H$m gm_W© {H«$`merb hmoZm ewé hmoJm&
 • O¡go {H$ n{dÌ AmË_m H$m gm_W© AOa~mBOZ _| CVaoJm, Jhar eÌwVm Jm`~ hmo OmEJr&
 • Cg Xoe _| OrdZ Ob H$s Z{X`m§ ~h {ZH$b|Jr Am¡a na_oída H$s _hmZ g_¥{Õ Cg ^y{_ H$mo Koa boJr&
 • AOa~mBOZ H$s gr_mAm| _| em§{V ~Zr ahoJr&

O_©Zr Ho$ {bE na_oída H$s `moOZm:

 • O_©Zr {\$a go na_oída H$s Á`mo{V H$m AZw^d H$aoJm Am¡a n{dÌ AmË_m Ho$ gm_W© Ho$ Ûmam EH$ ew{ÕH$aU hmoJm&
 • X{jU _| V~mhr Am¡a àmH¥${VH$ {dn{Îm`m§ hm|Jr naÝVw {\$a go na_oída H$s _{h_m Kmo{fV H$aZo Ho$ {bE CR>oJm&
 • O_©Zr BòmEb Ho$ gmW em§{V aIoJm&
 • O_©Zr EH$ ~ma {\$a B©ídar` IOmZm| go g_¥Õ hmoJm&

Zmoado Ho$ {bE na_oída H$s `moOZm:

 • Zmoado H$s gr_mAm| _| AmO em§{V h¡, bo{H$Z A~ CJ«Vm hmoJr&
 • em§{V H$mo nmZo Ho$ {bE VH${ZH$s Ho$ CËnmXZm| H$mo ewé H$aZo H$s Oê$aV h¡&
 • à^w Zmoado Xoe Am¡a CgHo$ nS>mog Xoe H$s gr_mAm| na nhþ§M MwH$m h¡&
 • dh Xoe Ho$ bmoJm| H$s {T>bmB© go ~mha AmZo Am¡a Cgo nwH$maZo Ho$ {bE CZHo$ Ûma na IS>m h¡&

A{\«$H$m Ho$ {bE na_oída H$s `moOZm:

 • Am{\«$H$m Ho$ {d{^Þ ^mJm| _| Zag§hma hm|Jo&
 • CZ {dn{Îm`m| Ho$ ~rM _| {\$a CZ Xoem| _| na_oída H$m _wI _{h_m_`r ê$n go M_Ho$Jm&
 • CgHo$ ~mX A{\«$H$m Ho$ Xoe àmW©Zm _| bm¡brZ hmo OmE§Jo Am¡a CZ Xoem| _| Jar~m| Ho$ {bE H$éUm {XImZr ewé H$a|Jo&
 • ha EH$ H$s àmW©ZmAm| H$s Cƒ H$moQ>r, Amem Am¡a ^br BÀN>m Ho$ AZmO Ho$ ^ÊS>ma _| ~Xb OmE§Jo Am¡a g^r bmoJm| H$mo {IbmE§Jo& na_oída H$hVm h¡, Bg CÔoí` _| _¢ CZH$mo ~hþV hr erK«Vm go ì`ñV aIy§Jm&
 • Am{\«$H$m Ho$ ì`mnm[aH$ ñWmZ na_oída Ho$ bmoJm| Am¡a godH$m| go ^am nS>m ahoJm&
 • do _mH}$Q> na H$ãOm H$a|Jo&

g§`wº$amï´> A_o[aH$m Ho$ {bE na_oída H$s `moOZm:

 • g§`wº$amï´> A_o[aH$m H$mo {\$a go gm_W© Am¡a gån{Îm {_boJr&
 • naÝVw ~mB~b Ho$ {dídmg na IS>o Z hmoZo Ho$ H$maU dh g\$bVm Ho$ {bE AnZr Zr{V`m| _| Ag\$b hmoZm ewé hmoJm&
 • CgHo$ ~mX na_oída H$m hmW CgHo$ emgZ go hQ> OmEJm&
 • Amngr H$bh AnZo {dZme Am¡a amOZ¡{VH$ ewÕVm Am¡a b¢{JH$ _wÔo {\$a go {ZYm©[aV {H$E OmZo Ho$ H$maU AJwdmB© H$aoJm&
 • ha {H$gr H$s Amem {~Ia OmEJr Am¡a dhm§ H$s ~S>r g§»`m Ho$ bmoJm| H$s N>oS>ImZr Ho$ H$maU ~wamB`m§ hm|Jr&
 • bo{H$Z CgHo$ ~mX A_o[aH$m H$s gmar AewÕVm hQ>mZo Ho$ {bE n{dÌ AmË_m Xoe na CVaoJm&
 • ~ƒo na_oída H$mo nwH$ma|Jo Am¡a do n{dÌ AmË_m go ^anya hm|Jo Am¡a do n{dÌ AmË_m Ho$ gm_W© go BZ ~wamB`m§ CZ na AmBª, do ~S>o A{YH$ma Ho$ gmW D§$Mm CR>|Jo&
 • g§`wº$amï´> A_o[aH$m Ho$ bmoJm| H$m à^w Am¡a na_oída Ho$ bmoJ Omo CgHo$ Zm_ H$mo D§$Mm H$a|Jo V~ do na_oída Ho$ ào_ Ho$ Ûmam Omo CÝh| hmoJm, à^w H$mo gwemo{^V H$a|Jo&
 • g§`wº$amï´> A_o[aH$m _| gyna S>moåg Hw$Mbo OmE§Jo& à^w Zo _wPo `h ^r ~Vm`m {H$ g§`wº$amï´> A_o[aH$m H$s _wÐmAm| S>m°bam| _| ^r H§$nZ hmoJm& naÝVw n¡gmo H$m gm_W© CÝht Ho$ nmg hmoJm Omo à^w Ho$ Zm_ H$mo CR>mE {\$aVo h¢&
 • CgHo$ ~mX Xoe à^w `rew _grh H$mo XrZVm go ñdrH$ma H$a|Jo&
 • à^w BZ g~ _mÜ`_ go CZHo$ H$ar~ nhþ§MoJm&

gM_wM `h df© Eogm hmoJm O~ g§gma^a _| ~wamB`m§ D§$MmB© VH$ nhþ§MoJr& `o ~wamB`m§ na_oída H$s BÀN>m Ho$ {déÕ IS>r hm|Jr Am¡a CZHo$ {damoY _| ^r Omo na_oída H$s BÀN>m nyar H$aZo Ho$ {bE g_{n©V hþE h¢, naÝVw à^w ImoOZo Am¡a Z ImoOZodmbm| Ho$ ~rM H$m EH$ ñnï> {d{^ÞVm {XImEJm& Bg df© à^w CZ g^r ImoOZodmbm| H$mo CZHo$ OrdZ {~VmZo Ho$ {bE {\${bpßn`m| 4:19 Ho$ AZwgma g~ Hw$N> àXmZ H$aoJm& _oam na_oída ^r AnZo Cg YZ Ho$ AZwgma Omo _{h_m g{hV _grh `rew _| h¡,Vwåhmar ha EH$ KQ>r H$mo nyar H$aoJm&